Onze school

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd in kinderopvang “DOLFIJN”. Kinderen kunnen hier terecht voor en na de schooluren en tijdens schoolvrije dagen. Ze worden opgevangen door bekwame en ervaren begeleidsters die hen zo leuk mogelijk trachten bezig te houden in kindvriendelijke en veilige ontspanningsruimten. Wie hiervan wenst gebruik te maken,  dient zijn of haar zoon/dochter in de dienst kinderopvang te laten inschrijven.
Het is een initiatief van het gemeentebestuur van Nijlen.

Nonnenstraat :
Kinderen worden ’s morgens onder begeleiding van een leerkracht van de school opgehaald om 08.15 uur .
Twee verantwoordelijken van de kinderopvangdienst halen ’s avonds en op woensdagmiddag de kinderen op in de school.
Wanneer je door onvoorziene omstandigheden niet op tijd kan zijn om je kind op te halen, kan het mee naar de kinderopvang “Dolfijn”.
Fietsers zullen begeleid worden naar het Dolfijntje door een personeelslid van de school.

Wijkschool ‘Schooltje in ’t Groen’:
De kinderen worden ’s morgens naar school gebracht vanuit de kinderopvangdienst en worden ’s avonds weer opgehaald aan de school.

De kinderopvangdienst “Dolfijn” is geopend van 07.00u tot 18.00u op gewone schooldagen.
Ook op vakantiedagen en verlofdagen voor de school is de kinderopvangdienst geopend.
Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de kinderopvangdienst. 
tel. : 03/410 03 50 
mail: kinderopvang@nijlen.be

Een folder van de kinderopvangdienst “Dolfijn”kan je bekomen op het secretariaat van de school.

 

Schoolverzekering

Over ongevallen en schoolverzekering

Ons schoolbestuur heeft voor al haar scholen een verzekering ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ en ‘Kosten van geneeskundige verzorging’ afgesloten bij KBC.
Onze kinderen zijn verzekerd voor ongevallen hun overkomen tijdens de schooluren, overal waar zij onder toezicht staan van het personeel en voor ongevallen van en naar de school, indien zij de gewone weg gebruiken en deze afleggen binnen een normale  tijdspanne.

Wat te doen bij een ongeval?

  • U laat zo vlug mogelijk een aangifteformulier invullen op school en een medisch attest van vaststelling door de arts die de eerste zorgen toediende. Eventueel ontvangt u in de school ook nog een attest van tussenkomst van het ziekenfonds.
  • U vereffent zelf alle rekeningen en u verzoekt uw ziekenfonds om terugbetaling. Daar zal men het attest van tussenkomst invullen, waaruit het door u betaalde deel van de onkosten blijkt.
  • De verzending van de documenten gebeurt door ..... .
    • Voor kleine bedragen (tot  50 EUR) kan de school het door u gedragen deel in de onkosten vooruit betalen.
    • Bij ernstige gevallen, waarbij de genezing langer dan twee maanden kan uitblijven, moet de aangifte onmiddellijk na de eerste medische vaststellingen ingezonden worden via de school. Dit geldt eveneens voor kwetsuren aan de tanden.