Inschrijvingen Basisschool Sint-Calasanz

Inschrijvingen Basisschool Sint-Calasanz (op afspraak)

Alle leerlingen die samen met hun ouders loyaal willen meewerken aan de realisatie van ons opvoedingsproject zijn welkom in onze school. Inschrijvingen Basisschool Sint-Calasanz
De inschrijving van je kind kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

U wenst in te schrijven voor het schooljaar 2017-2018 ?
Alle kinderen geboren in 2016 of ouder kunnen aanmelden. Ouders nemen contact op met de school.
Contacteer ons via deze site of tel : 03 481 97 43  Inschrijvingen Basisschool Sint-Calasanz

Inschrijvingen Basisschool Sint-Calasanz.
Hoe gaat dit in zijn werk :

MAART 2018: Voorrangsperiode voor broers of zussen
Uw kind krijgt voorrang in de school waar u reeds andere kinderen heeft.
--> Inschrijven kan op alle schooldagen van 5 maart 2018 tot en met 16 maart 2018.

MAART 2018: Voorrangsperiode voor kinderen van personeelsleden
Uw kind krijgt voorrang in de school waar u werkt.
--> Inschrijven kan op alle schooldagen van 19 maart 2018 tot en met 30 maart 2018.

APRIL 2018 : Reguliere inschrijvingsperiode voor alle kinderen
Uw kind is welkom om in te schrijven, zolang de maximumcapaciteit nog niet bereikt is en er dus nog plaatsen vrij zijn.
--> De inschrijvingen starten op de Opendeurdag van zaterdag 21 april 2018 en inschrijven kan nadien ook op alle schooldagen.

Aandacht: Alle kleuters geboren in het jaar 2016 kunnen ingeschreven worden vanaf de bovenstaande data. Wij raden u aan om dit ook tijdig te doen! De directeur zal u bij de inschrijving melden vanaf welke instapdatum uw kind naar school mag komen.

Er wordt ingeschreven in chronologische volgorde tot de maximumcapaciteit (capaciteitslijst ligt ter inzage bij de directie) bereikt is en na akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving (telkens de eerste dag na een schoolvakantie).

Alle leerlingen die samen met hun ouders loyaal willen meewerken aan de realisatie van ons opvoedingsproject zijn welkom in onze school. De inschrijving van je kind kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS of ISI-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

De directeur beslist in welke leerlingengroep van het leerjaar de leerling wordt opgenomen.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen.  Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Voorwaarden om in het eerste leerjaar ingeschreven te kunnen worden zijn:

  • 6 jaar worden tijdens het kalenderjaar waarin men in september naar het 1ste leerjaar gaat
  • Minstens 220 halve dagen Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd hebben voorafgaand aan de lagere school
  • Screening niveau onderwijstaal: Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum.

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft, en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.
Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

  • De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
  • De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
  • Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
  • De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
  • Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Wanneer de ontbindende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

Scholen die niet tot een LOP (lokaal overlegplatvorm) behoren melden dit bij het Departement Onderwijs. Het Departement duidt een LOP aan dat de bemiddeling op zich zal nemen. Dit aangeduide LOP neemt contact met de ouders.

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het LOP kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. (deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument)

Inschrijvingen Basisschool Sint-Calasanz

Inschrijvingen Basisschool Sint-Calasanz - Lagere School

Inschrijvingen Basisschool Sint-Calasanz - Stippe Stappe Kleuterschool

Inschrijvingen Basisschool Sint-Calasanz - Schooltje in't Groen